Principle of Movements

Nguyên lý hoạt động: 

 

 
Overall Applications

 Ứng dụng phổ biến:

 

 
Types of Movements:

Các kiểu chuyển động:

1. Chuyển động quay tròn theo thiết lập (Indexing Devices):

 

2. Chuyển động lắc 1 góc (Swing Devices):

3. Chuyển động giảm tốc con lăn (Roller reducer):

 

 

4. Thiết bị kết hợp nâng lên (Lifting Combined Device): 

5. Thiết bị tách nâng lên (Lifting Separation Device):